Aberto S. Lauro

Els ulls serie n el mirall de l’ànima si no fos per la màscara muscular capaç de pervertir l’eloqüent missatge de la mirada, i la vida, aleshores seria pur teatre si d’alguna manera poguéssim governar tal màscara fantasmagòrica.
Incapaços de tal prodigi, veiem i mirem amb una malaptesa tan obstinada en mostrar-nos el món a la nostra manera com en demostrar els paradigmes fonamentals de la nostra delirant adscripció.
La mirada, doncs, es configura com una sort de vestidura invisible, com una vestimenta més. La configuració social del nostre repte mundà s’apuntala sobre la vista tant com en la pròpia respiració, i en aquest mirar-nos contínuament configurem els nostres models propis, delimitem poc a poc la nostra proposta d’imatge, el nostre vestit per a la funció. Per la vista, llegim la mirada d’altri i som capaços de percebre a les palpentes una altra impostació semblant a la nostra, perduda entre el desig de la veritat i l’anhel d’aparença d’una altra veritat.
Des de la hipnosi ioica de Rasputín fins al regal immaculat de la mirada de la verge, l’ull que mira confereix al rostre els infinits buits de la paraula. Mirem activament i passiva; mirem a qui ens mira; escodrinyem la imatge delatora del mirall...

La mirada, com a veu babèlica, com a llenguatge sempre estranger, constitueix la nostra particular plaça forta i, a la vegada, la nostra entrega, la nostra nuesa.
Quan diverses mirades es creuen en un encontre imprevisible, es produeix llavors la cristal·lització d’una constel·lació: ulls embolcallats per la geometria celest de les insalvables distàncies. Ulls com estrelles, aparentment properes, i inevitablement perdudes en el desencontre. Són els nostres ulls estrangers que parlen més enllà del nostre desconeixement.

 

 

Los ojos serán el espejo del alma si no fuera por la máscara muscular capaz de pervertir el elocuente mensaje de la mirada, y la vida entonces sería puro teatro si de algún modo pudiésemos gobernar tal máscara fantasmagórica.
Incapaces de tal prodigio, vemos y miramos con una torpeza tan obstinada en mostrarnos el mundo a nuestra manera como en demostrar los paradigmas fundamentales de nuestra delirante adscripción.

La mirada, pues, se configura como una suerte de vestidura invisible, como un ropaje más. La configuración social de nuestro reto mundano se apuntala sobre la vista tanto como en la propia respiración, y en este mirarnos contínuamente configuramos nuestros modelos propios, delimitamos poco a poco nuestra propuesta de imagen, nuestro vestido para la función. Por la vista, leemos la mirada ajena y somos capaces de percibir a tientas otra impostación semejante a la nuestra, perdida entre el deseo de verdad y el anhelo de apariencia de otra verdad.
Desde la hipnosis yoica de Rasputín hasta el regalo inmaculado de la mirada de la virgen, el ojo que mira confiere al rostro los infinitos vacíos de la palabra. Miramos activa y pasivamente; miramos a quien nos mira; escudriñamos la imagen delatora del espejo...

La mirada, como voz babélica, como lenguaje siempre extranjero, constituye nuestra particular plaza fuerte y, a la vez, nuestra entrega, nuestra desnudez.
Cuando varias miradas se cruzan en un encuentro imprevisible, se produce entonces la cristalización de una constelación: ojos envueltos por la geometría celeste de las insalvables distancias. Ojos como estrellas, aparentemente cercanas, e inevitablemente perdidas en el desencuentro. Son nuestros ojos extranjeros que hablan más allá de nuestro desconocimiento.